Biểu phí

Phí giao dịch tài khoản thường

0.12%

trên mỗi giao dịch khớp lệnh

Phí giao dịch tài khoản Membership

0.06%

trên mỗi giao dịch khớp lệnh

Phí mua VNDC

Miễn phí

hoàn toàn cho các giao dịch mua VNDC

Phí bán VNDC

Miễn phí

3 giao dịch mỗi tháng

Phí nạp/rút On-Chain

Attlas miễn toàn bộ phí nạp on-chain và sẽ chỉ thu hộ phí mạng lưới (gas fee) từ blockchain người dùng sử dụng để rút tài sản số ra khỏi hệ thống của Attlas Exchange. Phí mạng lưới này hoàn toàn do từng blockchain quy định và có thể biến động theo thời điểm.

Loading...